|
Az ön kosara jelenleg nem tartalmaz terméket.

SZEGA Market WINE & MORE by SZEGA MEGNYITÓ ÉS BOR NAPOK

A SZEGA MARKET BOR ÜZLETÉNEK MEGNYITÓ KAMPÁNYA

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. A JÁTÉK MEGNEVEZÉSE

WINE & MORE by SZEGA Bor napok kampány 


2. A játék szervezője

WINE & MORE by SZEGA Bor napok kampány nyereményjáték (továbbiakban Játék) szervezője a SZEGA Camembert Kft. (1026 Budapest, Pázsit utca 2.-1/b., adószám: 12776294-2-4, képviseli: Gábossy Ádám Ügyvezető), (továbbiakban Szervező).


3. A játék időtartama

A Játék időtartama: 2022. szeptember 16. 9:00 – 2022. október 1. 17:00 A nyereménysorsolás ideje: 2022. október 3. 10:00 


4.Nyeremények

A játékba következő nyeremények kerülnek kisorsolásra közjegyző jelenlétében:

  • Fődíj: 2 fő részére szóló hétvége az Andrássy Rezidenciában és egy 2 személyes exclusive borkostoló a Holdvölgy pincészetben
  • Különdíj: Borvacsora 2 fő részére a Szende pincészetben


5. A játékban történő részvétel feltételei

A játékban kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”játékos”) vehet részt, aki a játék 3. pontban írt időtartama alatt:

  • a fődíj sorsoláson akkor vehet részt, ha a promóció ideje alatt legalább egyszer minimum 5.000 Forint értékben vásárolt bort vagy röviditalt a SZEGA Market Bor üzletében és az ott kapott regisztrációs szelvényt kitöltve bedobja a gyűjtőládába. A játékba a következő adatok megadásával lehet részt venni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
  • a regisztráció során a megfelelő adatok kitöltésével és a regisztrációs szelvény aláírásával elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez

A játék időtartama alatt egy játékos annyiszor játszhat, ahányszor 5.000 Forintot meghaladó értékben vásárol a SZEGA Market Bor üzletében.  

Azon játékosok és regisztrációjuk, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával adnak be a játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 A játékosok a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 A regisztrációkat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva a szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.


6. A regisztráció menete

A szervező a játékban történő részvételt regisztrációhoz köti, melynek során minimum 5.000 forint értékben történő vásárlást követően a Wine&More by SZEGA pénztáránál egy regisztrációs lapot ad a vásárló részére. A regisztrációs lapot jól olvashatóan kitöltve és aláírva kell visszajuttatni a Wine&More by SZEGA üzlethelyiségben felállított gyűjtőládába a promóció időtartama alatt.

A játékosok kizárólag személyesen jogosultak regisztrálni a Wine&More by SZEGA üzlethelyiségben. Egy játékos több alkalommal is leadhatja regisztrációs lapját, amennyiben a promóció időtartama alatt több alkalommal vásárolt 5.000 Forint felett a
Wine&More by SZEGA üzletében.

 7. A játék eredményhirdetése

A szervező a Fődíj és a különdíj nyertesét 2022. október 3-án 10.00 órakor sorsolja és 48 órán belül hirdeti ki a sorsolás eredményét a weboldalán és közösségi oldalain.


8. A nyertesek sorsolása

A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2022. szeptember 16. 9:00 – 2022. október 1. 17:00-ig beérkezett érvényes regisztrációk közül 2022. október 3. napján 10 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő közjegyző jelenlétében történő sorsolással nyertest sorsol ki.

A sorsoláson a játék időtartama alatt regisztrált minden játékos az összes érvényes regisztrációjának a számával megegyező pályázattal vesz részt. A sorsolásban minden regisztráció ugyanakkora eséllyel vesz részt. A fentiek figyelembe vételével egy regisztrált játékos minimum egy, maximum 20 pályázattal vesz részt a nyereménysorsolásban. 

 A sorsolásról a közjegyző hiteles jegyzőkönyvet készít.


9. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyeremények másra szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.

A szervező a nyertes játékosokat sorsolást követően 48 órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni.

 A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertes részére személyes átvétellel biztosítja a elektronikus úton egyeztetett időben, a SZEGA Market (Budagyöngye bevásárló központ
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.)  területén. A nyeremény átvételére az értesítést követően 90 napon belül van lehetőség. A nyertes elfogadja, hogy a nyeremény átvételéről fénykép készül, mely megosztásra kerül a Szervező kommunikációs felületein. Mindemellett a nyertes vállalja, hogy a Bor kampány nyereményjátékáról és a nyeremény átvételéről a saját közösségi média felületein is posztot tesz közzé és betegeli a SZEGA Market oldalát.

A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 10. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

 11. Adatkezelés

A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.

https://www.szegamarket.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 12. Vegyes rendelkezések

A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 A szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával vagy szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.

 A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 13. Információ a regisztrációról és a játékról

A regisztrációról és a játékról részletes információk a www.szegamarket.hu/wine_and_more  weboldalon érhetők el.

 

Budapest, 2022. 08. 25.